Diagnostische peritoneale lavage

Peritoneale lavage kan worden uitgevoerd als therapie, bijvoorbeeld om de mate van contaminatie te reduceren na perforatie van het maagdarmkanaal. Peritoneale lavage kan echter ook worden ingezet als vorm van diagnostiek bij de verdenking op een abdominale afwijking.

Abdominocentese

Abdominocentese kan worden uitgevoerd wanneer er een verdenking bestaat op de aanwezigheid van abdominale vloeistof en u dit wilt onderzoeken. Bijvoorbeeld bij mogelijk uro-abdomen, hemo-abdomen, chylo-abdomen, congestief hartfalen, peritonitis of neoplasie. Naast deze diagnostische reden bestaan ook therapeutische redenen om een buikpunctie uit te voeren. Zo maakt verwijdering van abdominale vloeistof deel uit van de therapie van dieren met een galperitonitis. Daarnaast kan abdominocentese geïndiceerd zijn bij dieren die klinische klachten, zoals dyspneu, vertonen als gevolg van de grote hoeveelheid abdominale effusie.

Plaatsen van een neussonde

Voor katten en honden die onvoldoende voeding opnemen en die oraal dwangvoeren slecht accepteren kan worden overwogen een neussonde te plaatsen. Dit type sonde is snel geplaatst (en verwijderd), is goedkoop en er is over het algemeen geen narcose voor nodig, hetgeen zeker bij ernstig zieke dieren een groot voordeel is.

Protocol voor maagspoeling bij orale intoxicaties

Het uitvoeren van een maagspoeling bij een hond vereist veel meer handelingen en zorg dan het induceren van braken bij een dier en wordt daarom in de praktijk weinig uitgevoerd. Volgens specialist Justine Lee zou het uitvoeren van een maagspoeling echter vaker moeten worden overwogen bij honden als het gaat om orale intoxicaties. Het lijkt even effectief te zijn in het verwijderen van de maaginhoud als het laten braken en het kan worden uitgevoerd bij een groot aantal honden waarbij inductie van braken gecontra-indiceerd is.

Humaan worden maagspoelingen tegenwoordig niet vaak meer uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn de kleine tijdsspanne na opname van de toxische stof waarin de behandeling effectief is, de risico’s (bij niet-geïntubeerde patiënten), de grote beschikbaarheid van specifieke antidota, de mogelijkheid van hemodialyse en het feit dat financiën een minder grote rol spelen dan in de veterinaire wereld. Bij honden kan maagspoeling in sommige gevallen echter levensreddend zijn, waardoor men in de diergeneeskundige wereld nog niet is afgestapt van het uitvoeren van maagspoelingen!

Thoracocentese in de praktijk

Thoracocentese is een techniek die gebruikt kan worden om lucht of vloeistof af te zuigen uit de pleurale holte en daardoor bij te dragen aan een snelle stabilisatie van benauwde dieren. Daarnaast kan middels thoracocentese vloeistof  worden verzameld voor diagnostiek bij pleurale effusie. Wanneer herhaaldelijk thoracocentese nodig is kan beter worden gekozen voor het plaatsen van een thoraxdrain.